سفر مدیر کل غله استان به شهرستان کوهرنگ و دیدار با فرماندار و رئیس کارگروه تنظیم بازار شهرستان کوهرنگ