-وزارت صنعت معدن وتجارت

-شرکت بازرگانی دولتی ایران

-اداره کل غله وخدمات بازرگانی چهارمحال وبختیاری

-مدیرکل: کیقبادقنبری

–مدیر روابط عمومی: محمدرضا انوری

-تلفن تماس:۰۳۸۳۲۴۲۳۶۰۰ تلفن داخلی روابط عمومی ۱۱۵

-تلفن مستقیم دفتر مدیرکل:۰۳۸۳۲۴۲۸۳۵۶

-فکس:۰۳۸۳۲۴۲۲۵۷۰